Skip to content

Uppförandekod för leverantörer 

Vertech arbetar med att säkerställa att verksamheten genomsyras av ansvarsfullt beteende gentemot medarbetare, ägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Vertech stöder de tio principerna i FN:s Global Compact och förväntar oss att leverantörer och underleverantörer följer de internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. 

Vertechs leverantörskrav

Efterlevnad av denna leverantörskod beaktas både vid beslut om vilka vi samarbetar med och vid utvärdering av pågående avtalsrelationer. 

  • Arbetsmiljöpolicy: Arbetsplatserna på Vertech ska vara trygga och säkra. Alla medarbetare och leverantörerska ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.
  • Kvalitetspolicy: Vertech ska överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom att engagera alla medarbetare och leverantörer i ständiga förbättringar.
  • Miljöpolicy: Vertech har ett ansvar att ständigt förbättra vår energiprestanda, förebygga och minimera vår miljöpåverkan. Alla medarbetare och leverantörer ska ta ett gemensamt ansvar för miljön. 

Leverantörens åtaganden 

Anti-Korruption 

Vertech tolererar inte någon form av korruption eller bedrägeri. Leverantören ska inte ge, utlova, erbjuda, begära eller ta emot ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning och god affärssed eller som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten i beslut. Leverantörens avtal med agenter, mellanhänder, underleverantörer och konsulter ska innehålla ett avsnitt om bekämpning av korruption och krav på att tillämplig lagstiftning och god affärssed ska följas. 

Mänskliga rättigheter 

Leverantören ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Leverantören ska inte begå eller dra nytta av krigsbrott, folkmord eller brott mot mänskligheten enligt internationell rätt. I de fall Leverantören identifierar en risk för att denne genom sin verksamhet medverkar till brott mot mänskliga rättigheter ska lämpliga åtgärder vidtas. 

Barnarbete 

Leverantören ska inte använda sig av eller dra nytta av barnarbete. Särskilt allvarligt ses på slaveri, sexuella övergrepp och annat som riskerar att skada barns hälsa, säkerhet och välbefinnande. Leverantören ska inte anställa arbetstagare under 18 års ålder för någon form av arbete som kan utgöra en risk för deras hälsa, säkerhet eller välbefinnande. 

Tvångsarbete 

Leverantören ska inte använda sig av eller dra nytta av någon form av tvångsarbete. Med tvångsarbete avses bland annat skuldslaveri eller annan form av slaveri, arbete utfört av fångar, straffarbete eller människohandel. Arbetstagare ska kunna röra sig fritt under sin anställning och ska vara fria att lämna sin anställning efter uppsägning i enlighet med gällande lagar och avtal. Det innebär att leverantören inte ska hålla inne arbetstagares löner, förmåner, egendom eller handlingar, såsom id-handlingar och resedokument. Leverantörens åtaganden 

Arbetsmiljö och säkerhet 

Leverantören ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö, inkluderande Leverantörens egen arbetsplats, under transporter och inom Holmens områden. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Risker ska kontinuerligt utvärderas så att skyddsåtgärder kan vidtas. Leverantören ska tillhandahålla skyddsutrustning och säkerhetsutbildning för utförandet av arbetsuppgifterna. Arbetstagare ska inte utsättas för arbetsmiljörisker som kan utgöra fara för deras liv. Arbetstagare ska alltid informeras om faror och vidtagna skyddsåtgärder. Leverantören ska säkerställa att dennes arbetstagare, för sin egen och sina kollegors arbetsmiljö, agerar säkert och följer de instruktioner och rutiner som finns samt påtalar risker och inträffade tillbud. Leverantören ska inte i något fall utsätta arbetstagarna för hård, inhuman eller kränkande behandling eller bestraffning. 

Föreningsfrihet 

Leverantören ska inte hindra eller motverka varje anställds rättighet att gå med i, eller avstå från att gå med i, fackföreningar eller andra organisationer. Leverantören ska erkänna arbetstagarnas valda ombud och förhandla med dem i god tro om alla viktiga frågor på arbetsplatsen. Om fackföreningar inte är tillåtna i det område där verksamheten finns, eller om bara statligt godkända organisationer är tillåtna, ska leverantören inte förhindra arbetstagarna att samlas självständigt under andra former för att diskutera frågor som avser arbetet och ska erbjuda dem ett forum för att ta upp arbetsrelaterade angelägenheter med ledningen. 

Jämställdhet, mångfald och lika möjligheter 

Alla beslut som rör anställning ska grunda sig på relevanta och objektiva kriterier såsom kompetens, erfarenhet och prestation. Leverantörens medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt samt ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter. Diskriminering, trakasserier, övergrepp eller hot på arbetsplatsen ska inte förekomma. 

Löner, arbetstider och övriga anställningsvillkor

Leverantören ska betala en levnadslön som uppfyller krav om minimilön enligt lag eller avtal. Lönen ska betalas regelbundet och i form av lagligt betalningsmedel. Leverantörens anställda ska ha ett skriftligt, begripligt och juridiskt bindande anställningskontrakt. Leverantören ska följa tillämpliga lagar, avtal och branschstandarder avseende arbetstider. Arbetstagarna har rätt till minst en ledig dag i veckan och ska ges tillräckliga raster under arbetet och tillräcklig dygnsvila mellan arbetspassen. Leverantören ska ge sina anställda betald semester varje år samt sjukledighet och föräldraledighet. Leverantören ska respektera medarbetarnas integritet och behandla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetstagarna ska ha tillgång till rena, hygieniska och vid behov uppvärmda faciliteter. Detta krav gäller även de bostäder som eventuellt tillhandahålls av leverantören. 

Miljö 

Leverantören ska följa tillämplig lagstiftning och arbeta för en resurseffektiv användning av vatten, energi och andra råvaror. Leverantören ska minimera såväl klimatpåverkan från sin verksamhet som negativa utsläpp till luft, vatten eller mark. Leverantören ska utarbeta rutiner för att effektivt förebygga alla hälsorisker och olyckor som kan drabba produktionen och närsamhället eller kan påverka miljön negativt. Leverantörens åtaganden 

Allmänt 

Genomförande och kontroll 

Kravet på efterlevnad av uppförandekoden omfattar alla arbetstagare med koppling till leverantören, såsom permanent eller tillfälligt anställda, men även personer anlitade på annat sätt utan formell anställning. Det åligger även leverantören att se till att dess underleverantörer följer principerna i uppförandekoden. Vertech förväntar sig att leverantören kan redovisa sitt arbetssätt för att säkerställa att uppförandekoden följs. Kontroll sker främst genom regelbundna egenutvärderingar som fylls i av leverantören. Vertech kan även komma att utföra inspektioner eller revisioner på plats när det är motiverat. Inspektioner och revisioner ska inte påverka leverantörens övriga verksamhet negativt och ska enbart ske i syfte att, och i den utsträckning som krävs. 

Konventioner och lagstiftning 

Vertech stöder de tio principerna i FN:s Global Compact. Uppförandekoden baseras på dessa principer och klargör vad Vertech förväntar sig av sina leverantörer. Leverantören ska följa all tillämplig lagstiftning och om bestämmelserna i koden är oförenliga med lagstiftning ska tillämpliga lagar och förordningar ges företräde. Leverantören ska även utan dröjsmål underrätta Holmen om detta 

Konsekvenser vid överträdelser 

Leverantörens efterlevnad av uppförandekodens innehåll är en avtalsförutsättning för Vertech, såväl vid ingåendet som under hela avtalstiden. 

  • Allvarliga brott mot kraven betraktas alltid som ett väsentligt avtalsbrott som ger Vertech rätt att omedelbart avsluta affärsförbindelsen med leverantören. Med allvarliga brott avses brister som sker avsiktligen. Som allvarliga brott anses också brister avseende grundläggande mänskliga rättigheter såsom de värsta formerna av barnarbete, all form av tvångsarbete, bestraffningar och livshotande arbetsmiljörisker samt brott mot mänskligheten inklusive krigsbrott och folkmord. 
  • Om det konstateras att kraven inte uppfylls i något avseende ska leverantören skyndsamt informera Vertech. Leverantören ska även presentera och åta sig att följa en handlingsplan för avhjälpande åtgärder. Vertech kan i vissa fall, som inte utgör upprepade och/eller allvarliga brott mot kraven, bistå leverantören för att se till att principerna i uppförandekoden efterlevs. Vid upprepade brott mot kraven förbehåller sig Vertech rätt att avsluta affärsförbindelsen med leverantören. 
  • Har Vertech skäl att tro att leverantören hade kännedom om en kränkning eller medvetet kränkte grundläggande mänskliga rättigheter genom sin verksamhet kommer leverantören att anmälas till behöriga myndigheter.